Algemene voorwaarden Overdwars Fysiotherapie Neurorevalidatie


Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot behandeling die u als cliënt aangaat of bent aangegaan met Overdwars Fysiotherapie Neurorevalidatie & Craniosacraal Therapie (verder genoemd ‘Overdwars’).
 • Voordat de overeenkomst met u als cliënt aangegaan wordt, zal ik als behandelend therapeut van Overdwars, u nogmaals wijzen op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 • Met het aangaan van de behandeling gaat u, als cliënt, akkoord met deze algemene voorwaarden en deze zullen het gehele traject van kracht blijven.
 • Overdwars voldoet aan de verplichtingen ten aanzien van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet op de Geneeskundig Behandel Overeenkomst (WGBO), de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) en de Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen Zorg (Wkkgz).
 • Overdwars is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De wijzigingen zullen van tevoren aan u worden medegedeeld.
 • Op de overeenkomsten met Overdwars is Nederlands recht van toepassing.
Aanmelding en afspraken
 • Overdwars is gevestigd in de Praktijk Nieuwraven, Abraham Kuyperpark 1 in Nieuwegein en is werkzaam in de Regio Midden Nederland (verder genoemd ‘de praktijk’). Dit betekent dat de aanwezigheid van Overdwars in de praktijk vaste dagen in de week zijn en er daarnaast de mogelijkheid bestaat om, binnen de regio, aan huis behandeld te worden.
 • U bent met het maken van een afspraak op de hoogte van mijn status als 2de jaar student Craniosacraal Therapie.
 • Als u door mij, M van den Broek, als therapeut van Overdwars behandeld wilt worden kunt u telefonisch of per e-mail een afspraak maken.
 • Mocht u niet in de plaats wonen waar de praktijk gevestigd is of niet naar de praktijk kunnen komen, kom ik als therapeut van Overdwars in overleg bij u thuis. Bij reistijd langer dan 15 minuten kunnen mogelijk extra kosten (reiskosten) bij u in rekening gebracht worden.
Verplichtingen cliënt
 • U bent als cliënt verplicht om mij, als therapeut van Overdwars, naar beste weten inzicht te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van uw behandeling. U bent hierbij zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van overdrachten, rapportages, onderzoekgegevens en verwijzingen van huisarts en/of specialist. 
 • U bent als cliënt ten aller tijde zelf verantwoordelijk voor het totaal aantal behandelingen die u vergoed krijgt bij uw zorgverzekeraar en het bijhouden van de overschrijding hiervan.
 • Als u verhinderd bent, wordt u vriendelijk verzocht uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Wanneer u uw afspraak niet of te laat afzegt, zijn wij genoodzaakt de behandeling bij u persoonlijk in rekening te brengen volgens de huidige tarieven van Overdwars (zie website en/of documenten cliëntenportaal). Deze declaraties worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
 • Mocht u een niet-reanimeer verklaring hebben, bent u ook zelf verantwoordelijk deze schriftelijk aan uw therapeut kenbaar te maken. Mocht reanimatie nodig zijn, zijn wij zonder schriftelijke verklaring verplicht te handelen.
 • Wij vragen u vriendelijk zich aan het huis reglement van de betreffende praktijk Nieuwraven te houden.
Privacyverklaring verkort
 • Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt er een registratie van uw medische en administratieve gegevens bijgehouden in een medisch dossier. Op deze gegevens is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
 • Mocht u willen dat een verwijzer informatie krijgt of uw therapeut extra informatie van uw behandelend arts nodig heeft, zal dit altijd in overleg met u gebeuren.
 • Ik, als therapeut, van Overdwars zal met u een behandelingsovereenkomst aangaan en de behandeling naar beste kunnen en overeenkomstig de professionele richtlijnen uitvoeren met de informatie die zij van u krijgen waarbij alle informatie die verkregen wordt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandeld zal worden.
 • De uitgebreide Privacyverklaring kunt u vinden bij de documenten in uw cliëntenportaal en/of is bij mij, als therapeut van Overdwars, op te vragen.
Kwaliteit
 • Als therapeut van Overdwars ben ik BIG geregistreerd en sta ik ingeschreven in het kwaliteitsregister van het KNGF. Daarnaast is Overdwars betrokken in het CVA-Stroke Service Utrecht, Netwerk Niet Aangeboren Hersenletsel Utrecht MMNU, het CVA-kennisnetwerk NL en heeft samenwerkingsverbanden met de revalidatiecentra en ziekenhuizen in de buurt.
Declaraties
 • De declaraties van uw behandeling zullen door Overdwars rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden, indien gecontracteerd.
 • Bij onvoldoende behandelingen of geen aanvullende verzekering zullen de behandelingen door Overdwars rechtstreeks aan u gefactureerd worden volgens de huidige tarieven van Overdwars (zie website en/of documenten cliëntenportaal).
 • Overdwars heeft met bijna alle zorgverzekeraars contracten afgesloten (VGZ, Zilveren Kruis, ASR, ONVZ, DSW en Menzis). Mocht u verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waar Overdwars geen contract mee heeft, betaalt u zelf een klein gedeelte van uw behandeling. Het percentage is per zorgverzekeraar verschillend. U kunt dit navragen bij uw eigen zorgverzekeraar. U krijgt de factuur van mij persoonlijk toegestuurd en u kunt deze indienen bij uw verzekeraar.
 • Bij een chronische indicatie voor personen ouder dan 18 jaar wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen worden vergoed afhankelijk van hoe u aanvullend verzekerd bent.
 • Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, kunt u wel behandeld worden. U betaalt dan zelf de behandelingen, volgens de tarieven van Overdwars (zie website en/of documenten cliëntenportaal).
 • Facturen van de behandelingen cranio-sacraal worden vooralsnog niet door de zorgverzekeraar vergoed. Deze krijgt u persoonlijk toegestuurd.
 • Als u een factuur van Overdwars toegestuurd krijgt, verzoek ik u vriendelijk deze factuur binnen de vervaldatum te voldoen, met vermelding van uw debiteurennummer en het factuurnummer.
 • Blijft betaling met ingang van vervaldatum uit, krijgt u éénmaal een herinnering. Blijft betaling uit dan zullen er per nota administratiekosten à € 25,00 in rekening gebracht worden. Zo nodig kan Overdwars ook incassomaatregelingen treffen, dan wel derden daarmee belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten komen dan voor rekening van u als cliënt.
Klachtenregeling
 • Heeft u een klacht over uw behandeling of de manier waarop ik als therapeut met u omgaat, dan vind ik het prettig als u dit, bij voorkeur, aan mij kenbaar maakt. Ik zal uw klacht in een persoonlijk gesprek met u bespreken en daarbij proberen tot een oplossing te komen. Mocht u dit moeilijk vinden kunt u zich wenden tot mijn collega van de praktijk Nieuwraven of de klachtencommissie. Overdwars Fysiotherapie Neurorevalidatie is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Overdwars Craniosacraal Therapie is aangesloten bij de klachtenregeling van het NIBIG.