Algemene voorwaarden Overdwars Fysiotherapie Neurorevalidatie


Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot behandeling die u als cliënt aangaat of bent aangegaan met Overdwars Fysiotherapie Neurorevalidatie (verder genoemd ‘Overdwars’).
 • Voordat de overeenkomst met u als cliënt aangegaan wordt, zal de behandelend therapeut, u nogmaals wijzen op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 • Met het aangaan van de behandeling gaat u, als cliënt, akkoord met deze algemene voorwaarden en deze zullen het gehele traject van kracht blijven.
 • Overdwars voldoet aan de verplichtingen ten aanzien van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet op de Geneeskundig Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen Zorg (Wkkgz).
 • Overdwars is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De wijzigingen zullen van te voren aan u worden mede gedeeld.
Aanmelding en afspraken
 • Overdwars is gevestigd in een 2-tal praktijken in Regio Midden Nederland (verder genoemd ‘ de praktijken’). Dit betekent dat de aanwezigheid in de praktijken vaste dagen in de week zijn (zie item ‘locaties’) en er daarnaast de mogelijkheid bestaat in de regio eventueel aan huis behandeld te worden.
 • Als u door Overdwars behandeld of geadviseerd wilt worden kunt u telefonisch een afspraak maken of per e-mail.
 • Mocht u niet in de plaats wonen waar de praktijk gevestigd is of niet naar de praktijk kunnen komen, komen wij in overleg met u bij u thuis. Hiervoor kunnen mogelijk wel extra kosten (reiskosten) bij u in rekening gebracht worden.
Verplichtingen cliënt
 • U bent als cliënt verplicht om uw therapeut van Overdwars naar beste weten inzicht te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van uw behandeling en u bent hierbij zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van verwijzingen, overdrachten, rapportages, onderzoekgegevens en verwijzingen van huisarts en/of specialist.
 • U bent als cliënt ten aller tijde zelf verantwoordelijk voor het totaal aantal behandelingen die u vergoed krijgt bij uw zorgverzekeraar en het bijhouden van de overschrijding hiervan.
 • Meedoen aan trainingen, uitstapjes en andere activiteiten, georganiseerd door Overdwars en/of de praktijken, gebeurd op eigen risico en Overdwars kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de hierbij ontstane schade, letsel of hieruit voortvloeiende gevolgen.
 • Indien u verhinderd bent, wordt u vriendelijk verzocht uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Wanneer u uw afspraak niet of te laat afzegt, zijn wij genoodzaakt de behandeling bij u persoonlijk in rekening te brengen volgens de huidige tarieven van de praktijk waar u in behandeling bent tenzij anders is afgesproken aan het begin van de behandeling. Deze declaraties worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
 • Mocht u een niet-reanimeer verklaring hebben, bent u zelf verantwoordelijk deze aan uw therapeut schriftelijk kenbaar te maken. Mocht reanimatie nodig zijn zijn wij, zonder verklaring, verplicht te handelen.
 • U dient zich te houden aan het huis regelement van de betreffende praktijk waar u wordt behandeld.
Privacy reglement
 • Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt er een registratie van uw medische en administratieve gegevens bijgehouden in een medisch dossier van de praktijk waar u behandeld wordt. Op deze gegevens is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing (zie wet WBP) * Mocht u willen dat een verwijzer informatie krijgt of uw therapeut extra informatie van uw behandelend arts nodig heeft, zal dit altijd in overleg met u gebeuren.
 • De fysiotherapeut zal met u een behandelingsovereenkomst aangaan en de behandeling naar beste kunnen en overeenkomstig de professionele richtlijnen uitvoeren met de informatie die zij van u krijgen waarbij alle informatie die verkregen wordt bij de uitvoering van de behandeling zal vertrouwelijk behandeld worden.
Kwaliteit
 • De fysiotherapeuten van Overdwars zijn BIG geregistreerd en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van het KNGF. Daarnaast is Overdwars betrokken in het CVA-Stroke Service Utrecht, Netwerk Niet Aangeboren Hersenletsel Utrecht, het CVA kennisnetwerk NL en heeft samenwerkingsverbanden met de revalidatiecentra en ziekenhuizen in de buurt.
Declaraties
 • De declaraties van uw behandeling zullen rechtstreeks, via de praktijk waar u behandeld wordt, bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden.
 • Bij onvoldoende behandelingen of geen aanvullende verzekering zullen de behandelingen, ook door de praktijk waar u behandeld wordt, rechtstreeks aan u gefactureerd worden volgens de huidige tarieven van desbetreffende praktijk, tenzij anders is afgesproken aan het begin van de behandeling.
 • Overdwars heeft géén contracten met zorgverzekeraars.
 • Eenmalige fysiotherapeutische consulten incl. rapportages zullen, door Overdwars, direct aan u gefactureerd worden. U kunt deze declaratiefactuur daarna altijd zelf insturen naar uw zorgverzekeraar.
 • Bij een chronische indicatie voor personen ouder dan 18 jaar wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen worden vergoed afhankelijk van hoe u aanvullend verzekerd bent.
 • Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, kunt u wel behandeld worden. U betaald dan zelf de behandelingen. Het is dus raadzaam voordat u naar de fysiotherapeut gaat, na te gaan hoe u bent verzekerd.
 • Indien u een declaratiefactuur van Overdwars thuisgestuurd krijgt, verzoek ik u vriendelijk deze factuur binnen de vervaldatum te voldoen, met vermelding van uw debiteurennummer en het factuurnummer.
 • Blijft betaling, met ingang van vervaldatum, uit dan verkeert u in verzuim. Zodra u in verzuim verkeert is Overdwars gerechtigd per nota administratiekosten in rekening te brengen voor een bedrag van € 25,00 per keer. Ook is Overdwars gerechtigd incassomaatregelingen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten komen dan voor rekening van u als cliënt.
Klachtenregeling
 • Heeft u een klacht over uw behandeling of de manier waarop uw therapeut met u omgaat, dan vinden wij het prettig als u dit, bij voorkeur, aan uw eigen therapeut kenbaar maakt. Uw klacht zal in een persoonlijk gesprek met u besproken worden en wij zullen daarbij proberen tot een oplossing te komen. Mocht u dit moeilijk vinden kunt u zich wenden tot een van de collega’s van de betreffende praktijk. Zowel de praktijken als Overdwars Fysiotherapie Neurorevalidatie zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.