Voor wie?


Overdwars Fysiotherapie Neurorevalidatie biedt zorg aan alle mensen met schade aan de hersenen, ruggenmerg, zenuwstelsel en/of overgang van zenuw naar spier, die blijvende beperkingen in het dagelijks leven tot gevolg hebben.

De diagnoses die wij veel zien en behandelen zijn o.a.:

 • Dwarslaesie, Caudalaesie
 • Niet aangeboren hersenletsel; CVA, hersentrauma, hersentumoren
 • Multiple Sclerose
 • Neuromusculaire aandoeningen: ALS, PSMA
 • Guillain-Barré Syndroom
 • Cerebrale Parese
 • HSP
 • Perifeer zenuwletsel: Guillain-Barré Syndroom, plexuslaesie
 • Whiplash

Bovendien bieden wij alle hulpverleners die met deze groepen mensen werken, onze kennis en expertise aan, onder meer aan fysiotherapeuten, (huis)artsen, wijkverpleging, buurtzorg, ergotherapeuten en andere betrokken hulpverleners of hulpverlenende instanties.

Wat betekent dit voor u?

Als u gebruik wilt maken van de expertise van Overdwars, kunt u telefonisch een afspraak maken of een e-mail te sturen. Door met ons een afspraak te maken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden Overdwars Fysiotherapie Neurorevalidatie.

Intake fysiotherapie

 • De eerste afspraak bestaat uit een uitgebreid onderzoek en een anamnese (een onderhoud met u over de geschiedenis van de beperking). In de anamnese wordt niet alleen op uw klachten ingegaan, maar ook op de beperkingen die u ervaart in de dagelijkse activiteiten.
 • Het onderzoek is bedoeld om een duidelijk beeld te krijgen van uw situatie. Samen met u wordt hierbij uw hulpvraag en uw doelstellingen geformuleerd. Uw hulpvraag en hoe u wilt deelnemen in de maatschappij zijn essentieel voor een goede behandeling.
 • Daarnaast bespreken wij samen het te doorlopen traject en de frequentie waarbij u behandeld wordt.

De behandeling

 • De behandeling zal uitgevoerd worden door de therapeut van Overdwars en zo nodig door een collega fysiotherapeut in de praktijk waar u wordt behandeld.
 • De behandeling is gericht op het behouden en/of verbeteren van de lichaamsfuncties (bijv. spierkracht, bewegelijkheid en spierlengte), van vaardigheden (bijv. verplaatsen en (zelf) verzorging), het toepassen van deze vaardigheden in de thuissituatie (als aan-uitkleden, boodschappen doen, uitstapjes maken e.d.) en het leren omgaan met de gevolgen van de aandoening.

Indien u behandeld wordt in een van de bovengenoemde praktijken worden de tarieven van desbetreffende praktijken gehanteerd, tenzij anders afgesproken aan het begin van de behandeling.